1. Bu internet sitesine giren kişiler elektronik formu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği – TUİÇ tarafından aydınlatılmaktadır.
 2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi – Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
  1. Ad ve Soyad
  2. E-posta adresi
  3. Telefon numarası
  4. Mesajınız
 4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi : Kişisel verileriniz tuic.org.tr İnternet sitesinde veya TUİÇ aktiviteleri ile ilgili oluşturulan formlar aracılığıyla elde edilmektedr.
 5. Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.
  1. Dernek Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  2. Dernek İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  3. Dernek İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  5. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  6. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  7. Derneğin ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
  8. Derneğin sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  9. Verilerin analiz edilerek hizmetlerin geliştirilmesi
  10. İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi
 6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
  1. Sözleşme imzalanması
  2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 7. Kişisel verilerinizin aktarılması, dernek ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 8. Haklarınız- Dernek tarafından verilerinizin işlendiği ve Derneğin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
  1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Dernekten, yine Dernek tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
 9. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Derneğimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden derneğimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.
 10. Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi- Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Dernek olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Veri Sorumlusu Unvan: Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği
E-posta adresi : [email protected]
Fiziki Posta adresi : Cihannüma Mahallesi Cihannüma Sokak No:20 Besiktas İstanbul

 

ENGLISH VERSION

 

Personal Data Protection Law (PDPL) Information Text This text is to inform individuals visiting this website that by filling out the electronic form, their personal data will be processed by the International Relations Studies Association (IRSA) in accordance with the purposes outlined below. This information is provided within the context of the disclosure obligation of the data controller, as outlined in Article 10 of the Personal Data Protection Law No. 6698.

Processing Your Personal Data – The below specified personal data is recorded in the personal data inventory in the manners described in our personal data policy:

 • Name and surname
 • Email address
 • Phone number
 • Your message

Collection Method of Your Personal Data: Your personal data is collected through the tuic.org.tr website or through forms related to IRSA activities.

Purposes of Processing Personal Data: Within this scope, your personal data is processed for the following purposes via specialized database software:

 • Implementation / Supervision of Association Activities
 • Receiving and Evaluating Suggestions for Improving Association Work Processes
 • Ensuring Continuity of Association Work
 • Implementation of After-Sales Support Services for Goods / Services
 • Ensuring Security of Data Controller Operations
 • Providing Information to Authorized Persons, Institutions and Organizations
 • Managing and executing the main service activities of the association
 • Fulfillment of the contractual obligations of the association
 • Analysis of data and improvement of services
 • Providing faster and more effective service to individuals filling out the communication form

Legal Reasons for Processing Your Personal Data: Your personal data is processed for the following legal reasons:

 • Contract signing
 • The necessity of processing data to establish, exercise or protect a right
 • The necessity of processing data for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the concerned person
 • Transfer of your personal data, your personal data related to your association visit record can be transferred to the following authorized public institutions and organizations.

Your Rights – As your data is processed by the Association, and as long as the Association processes your data as a data controller, you have the following rights regarding your personal data:

 • To learn whether any of your personal data is processed;
 • To request information regarding the processing of your personal data;
 • To learn the purposes of processing your personal data;
 • To learn about third parties to whom your personal data is transferred, either domestically or abroad;
 • To request the rectification of any incomplete or inaccurately processed personal data;
 • To request the deletion or destruction of personal data if the reasons necessitating their processing have disappeared or if the Company lacks a legal basis or legitimate interest to process them;
 • To request the Association to ensure that third parties authorized by the Association and processing your personal data respect your rights under this section;
 • To object to any unfavorable results that may arise from the processing of personal data via automated systems;
 • To claim compensation in case you suffer any damages due to unlawful processing of your personal data.

Application to Data Controller – You can send your requests within the scope of Article 11 of the Law regulating the rights of the related person, to our physical address in writing, according to the “Procedure and Principles of Application to Data Controller”, or through our email address confirmed by your membership.

Data Controller Information – As the Association, the detailed corporate information of which is published below, we will use your personal data in accordance with the relevant legislation in the capacity of Data Controller under the Personal Data Protection Law No. 6698.

Data Controller Title: International Relations Studies Association E-mail address: [email protected] Physical Mailing address: Cihannüma Mahallesi Cihannüma Sokak No:20 Besiktas, Istanbul.