Sharing is Caring

Sivil Yaşam Derneği – SİYAMDER ile işbirliği içerisinde elçilerimiz için 3 modülden oluşan Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) gerçekleştirdik. SİYAMDER’in değerli eğitmenlerine katkıları için teşekkür ediyoruz.

Çekirdek Eğitim Programı, Sivil Yaşam Derneği ve TUİÇ Derneği’nin işbirliğiyle hayata geçirildi. Bu program kapsamında, gençlerin toplum hizmetine yönelik farkındalıklarını artırmak ve onları sivil toplumun aktif birer üyesi haline getirmek amaçlandı. Gönüllülük, gençlik politikası ve sivil toplum gibi konular üzerinde durulan program, katılımcılara önemli bilgiler sunarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefledi.

Programın ilk başlığı gönüllülük kavramıydı. Gönüllülük, bir bireyin özgür iradesiyle topluma katkıda bulunma isteğini ifade eder. Gönüllülük, kişinin kendi zamanını, enerjisini ve yeteneklerini kullanarak başkalarına yardım etme amacıyla gerçekleştirdiği bir faaliyettir. Gönüllülük, toplumun dayanışma ve yardımlaşma değerlerini güçlendirirken, gönüllülerin kendilerini geliştirmelerine ve yeni deneyimler kazanmalarına da olanak sağlar. Programdaki bu başlık altında, gönüllülüğün faydaları, nasıl gönüllü olunabileceği ve gönüllülük faaliyetlerinin topluma etkisi üzerinde duruldu.

Gençlik politikası ise programın ikinci önemli başlığıydı. Gençlik politikası, gençlerin ihtiyaçlarına yanıt veren, onların katılımını teşvik eden ve toplumda aktif bir şekilde yer almalarını destekleyen politika ve programları içerir. Gençlerin eğitim, istihdam, sağlık, barınma gibi alanlardaki gereksinimlerinin karşılanması, demokratik katılımlarının sağlanması ve potansiyellerini geliştirmeleri için fırsatların sunulması gençlik politikasının temel hedefleridir. Programda gençlik politikası kavramı ele alınarak, gençlerin toplumsal hayata etkileri ve politika yapım süreçlerine katılımları üzerinde duruldu.

Son başlık ise sivil toplumdu. Sivil toplum, devletin ve piyasanın dışında, bireylerin örgütlenerek ortak amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterdiği bir alanı ifade eder. Sivil toplum kuruluşları, toplumsal değişimi teşvik etmek, toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve demokratik katılımı güçlendirmek amacıyla faaliyet gösterir. Programda sivil toplumun önemi vurgulanarak, sivil toplum kuruluşlarının rolleri, çalışma prensipleri ve katılımcılara sivil toplumda aktif olma fırsatları hakkında bilgiler verildi.

Çekirdek Eğitim Programı, gönüllülük, gençlik politikası ve sivil toplum gibi konuları ele alarak, katılımcıların bilgi ve farkındalıklarını artırmayı hedefledi. Bu program sayesinde elçiler, toplumsal sorunlara duyarlı, aktif ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişerek, sivil toplumun güçlenmesine katkı sağlayacaklarına inanılıyor. Sivil Yaşam Derneği ve TUİÇ Derneği’nin bu işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programı, gençlerin toplumsal katılımı ve geleceğe yönelik umut dolu adımlarının atılması için önemli bir adım olmuştur.

 

Çevrim içi gerçekleştirilen Çekirdek Eğitim Programında Gönüllülük, Gençlik Çalışması ve Sivil Toplum odak konulardı.

Çekirdek Eğitim Programı